"ما عاشق آنچه انجام میدهیم هستیم و دوست داریم به دیگران کمک کنیم تا آنچه را دوست دارند، انجام دهند."