نسل جدید گوشی هوشمند سامسونگ (Galaxy A8 Plus (2018

نسل جدید گوشی هوشمند سامسونگ (Galaxy A8 Plus (2018
top-line

شماچقدرباگوشیهایهوشمندسامسونگسری GalaxyAآشناهستید !

گوشیهایهوشمندسریGalaxy A  سامسونگازسال 2015 بهبازارعرضهشدهاست.

  بهدلیلقیمتمناسبیکهنسبتبهامکاناتخوبشداشته،توانستهاستازمیانعلاقهمندانبهگوشیهایهوشمند،طرفدارانزیادیرانصیبخودکند.

اکنونشایعاتیشنیدهمیشودکهسامسونگقصدداردنسلجدیدیازگوشیهوشمند  سریGalaxy A8  رابزودی با نام  Galaxy A8 Plus  تولید  نماید.

 سامسونگمیخواهد از همانزبانیکهبرایبرنامهنویسیGalaxy A8استفادهکردهاستبرایگوشیهای  GalaxyA8 Plus نیز استفاده کند

تا از این لحاظ تفاوتی بین گوشی های هوشمند نسل سری Galaxy A  بوجود نیاید.

ولیازلحاظسختافزاریممکناستشاهدتغییراتیدراینمدلجدیدGalaxy A8 Plusباشیم .

شایددکمهایسختافزاریدرجلویگوشیتعبیهشودتاازطریقآنکاربرانبتوانندنسبتبهکنترلوتنظیماتدکمههاینرمافزاریداخلسیستمعاملگوشیدسترسیداشتهباشند .

واحتمالاَسنسوراثرانگشتوابزارهایجانبیمانند rear camera (دروبینعقب) وLEDفلشدوربیندرپشتگوشیقرارخواهندگرفت .

امادرموردجزئیاتیمانندچنداینچبودنصفحهنمایش،چندهستهایبودنیانوعRAMوازایندستهاطلاعات،هنوزتوضیحاتیارائهنشدهاست.

بنابراینناچارهستیمبرایاطلاعیافتنازاینجزئیاتتاعرضهاینمحصولجدیدسامسونگبهبازار،منتظربمانیم.

bottom-line
سی یو وب
سی یو وب

شرکت تخصصی سی یو وب در زمینه های طراحی و پشتیبانی سایت ، تولید محتوا ، سئو سایت ، طراحی اپلیکیشن و بازاریابی دیجیتال درشهر کرج ، مشغول فعالیت است . ما با استفاده از تکنیک های روز طراحی سایت ، سئو سایت مطابق با آخرین تغییرات الگوریتم های گوگل و طراحی اپلیکیشن های بومی با سرعت بالاتر به ارائه خدمات متمایز در حوزه وب می پردازیم.

نظرات

    امتیاز شما: